PODPORTE NÁS 2% Z DANÍ

Aby sme aj my mohli podporovať

Vďaka Vašim 2% z dane môžeme robiť stále viac a viac pre bojovníkov, ktorí sa neboja nových výziev, práve naopak, neustále ich hľadajú. 

I Vy môžete napomôcť k vybudovaniu nových a zaujímavých prekážok, zabezpečeniu vyššej kvality a komfortu pretekárov a v neposlednom rade motivujúcich cien pre víťazov. 

Obchodné meno alebo názov:   LOBAD

Právna forma:   Občianske združenie

IČO:   50617699

Sídlo:   Ľubá 193, 943 53 Ľubá

Potrebné formuláre a postup ako darovať 2% z dane na naše združenie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Riadky vo Vyhlásení, príp. Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne :

IČO : 50617699
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov : LOBAD
Sídlo : Ľubá 193, 943 53 Ľubá

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, vid priložené súbory. 

 5. “Vyhlásenie” prosím vyplnte nasledovne: 

 6. – vyplňte svoje osobné údaje.

 7. – do riadku č.12 vpíšte sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane. 

 8.  – do riadku č. 13 vypočítate 2% z predošlej sumy (0,02 x predošlá suma) a zaokrúhlite na eurocenty smerom NADOL – teda opíšete sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. NEZAOKRÚHĽUJE SA matematicky!

 9. – do riadku č. 14 vpíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak v Potvrdení nie je uvedený dátum, vpíšte dátum 31.3.2020.

 10. – v spodnej časti doplňte aktuálny dátum, bydlisko a vlastnoručný podpis.

 11. Takto vyplnené Potvrdenie a Vyhlásenie sa doručuje Daňovému úradu príslušnému Vášmu bydlisku – osobne alebo poštou, v lehote do 30.4.2020. Oba papiere je potrebné odovzdať súčasne.

 12. Ak máte veľa práce, stačí ak nám Potvrdenie  – originál, pošlete poštou alebo odovzdáte osobne nám alebo niekomu z našej rodiny. Radi odovzdáme tlačivá za Vás.

 13. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

 14. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ďakujeme!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania).

 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme!

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ďakujeme!

Pre pomoc pri postupe poukázania 2 % z daní na naše združenie kontaktujte prosím:

Kiacová Juliana JUDr. pplk.
tel.č : +421 908 760 611
e-mail: racelobad@gmail.com